top of page

SOU

Orè ofisyèl lekòl la

7:30 am- 8:00 am Breakfast Program

8:00 am- 2:20 pm Monday - Friday

Orè lekòl ofisyèl yo

In 1 propino

7:30 am- 8:00 am Pwogram Dejene

8:00 am- 2:20 pm Lendi - Vandredi

In 1 propino

Prezans

Elèv nou yo ta dwe gen ekselan prezans. Tanpri fè tout efò pou reyalize prezans pafè ak ponktyalite. Yo dwe voye yon nòt alekri yon paran oswa yon gadyen legal bay pwofesè a lè yon timoun retounen de yon absans. Nòt la ta dwe gen ladan dat la ak rezon ki fè yo pou absans la. Enfòmasyon sa a nesesè pou dosye lekòl yo.

Adrès oswa Chanjman nan Telefòn

Li enpòtan pou biwo lekòl la avèti sou nenpòt chanjman adrès ak / oswa nimewo telefòn imedyatman. Gen kèk fwa yon ijans nesesè pou nou gen yon adrès egzat ak / oswa yon nimewo telefòn. Lwa Edikasyon Eta New York egzije pou chak timoun gen enfòmasyon ajou sou dosye a. Tanpri asire ou mete kat ijans ble a ajou.

In 1 propino

Lage

Pre-K a 2 ranvwaye nan 2:20 PM sou Beach 79th Street

Klas 3-5 klas yo ranvwaye nan 2:20 PM sou Beach 80th Street

In 1 propino

Klas 6-8 yo ranvwaye nan 2:20 PM sou Beach 80th Street

Elèv ki nan klas K-3 ki pa ranmase nan ranvwa yo mennen nan devan bilding lan oswa nan sal 139. Paran yo ap bezwen siyen liv an reta. Si w anreta regilyèman, nou pral bezwen pran lòt etap asire ke ou nan tan. Pou rezon sekirite, tanpri pa bloke sòti yo devan lekòl la nan lekòl lage. Si ou bezwen pale ak pwofesè pitit ou a, tanpri pran yon randevou.

Objè Twouve

Chak ane, anpil atik nan rad yo pèdi epi yo pa reklame. Lè atik sa yo vire nan yo yo mete yo nan zòn nan Objè Twouve nan biwo lekòl la oswa nan sal paran yo. Nou fè tout sa nou kapab asire ke atik yo pa pèdi. Tanpri mete etikèt sou otan ke posib ak non pitit ou a pou ka pèdi atik yo ka retounen nan pitit ou.

Pwomnad

Tout vwayaj yo te planifye pa pwofesè yo se pou rezon edikasyon espesifik. Paran k ap voye pitit yo / timoun yo nan pwomnad dwe pran responsablite pou nenpòt frè nesesè, pèmisyon ekri, ak konpòtman koutwazi pitit yo nan vwayaj la. Paran chaperones ka pa frè oswa sè. Tout chaperones yo dwe omwen 21 an.

In 1 propino

Kont Lekòl nan Vil New York

Kont Lekòl nan Vil New York se yon zouti sou entènèt, ki prezante nan nèf lang ki bay fanmi yo aksè a enfòmasyon sou pitit yo ak lekòl ou pou ou ka travay ansanm ak pitit ou, direktè lekòl la, ak pwofesè yo ede pitit ou a aprann. Kont Lekòl nan Vil Nouyòk itilize pwosedi pou koneksyon an sekirite pou asire ke se sèlman manm otorize nan fanmi li ki ka wè enfòmasyon sou yon timoun. Ou ka resevwa enfòmasyon login ou jodi a. Kontakte lekòl la.

Règleman & Pwosedi yo

husky logo
kids holding scarves
a group of kids in class
school menus
bottom of page